۵ پروژه در استان‌های خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، گلستان و تهران

• انجام مطالعات مرحله اول، دوم و نظارت بر ساخت راه‌ های روستایی، فرعی و اصلی، آزادراه ‌ها، پل و تونل ‌ها، ابنیه فنی مربوطه
• بهسازی راه‌ ها و راهداری