انتقال آب، آبیاری و زهکشی

۵۵ پروژه در استان ‌های تهران، خوزستان، گیلان، سمنان، سیستان و بلوچستان، گلستان و لرستان
  • مطالعات منابع آب (آب‌های سطحی و زیرزمینی)
  • طراحی شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری
  • طراحی سازه‌های آبی و سیستم‌های انتقال و انحراف آب
  • تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی
  • تأسیسات آبیاری تحت ‌فشار

تصاویر نمونه

آبیاری و زه کشی