درباره پروژه

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی

تاریخ شروع کار: ۱۳/۰۷/۱۳۹۱

تاریخ خاتمه کار: ۳۰/۰۱/۱۳۹۳

شرح تفصیلی کارهای انجام شده:

مدیریت کیفی آبهای زیرزمینی در گام اول مستلزم شناخت کافی از منشاء آلاینده‌های سفره آب زیرزمینی و معادلات حاکم بر آن است و در گام بعدی نیاز به ابزاری دارد که بتواند عکس‌العمل‌های تنش‌های مختلف کمی و کیفی وارد بر سفره¬های زیرزمینی را در شرایط فعلی و آینده پیش‌بینی کند. شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان جنوبی، مطالعات شناسایی، پایش و تعیین حریم کیفی آبهای زیرزمینی محدوده قائن – فردوس را طی مناقصه ای به مهندسین مشاور آساراب واگذار نمود.

خدمات ارائه شده

  • تعیین شبکه مناسب نمونه‌برداری‌ بر اساس پراکنش بهره‌برداران اعم از کشاورزی، صنعتی، شرب و بهداشت
  • بررسی عناصر فلزات سنگین، عوامل بیوشیمیایی و آلاینده ، عناصر سمی و عوامل میکروبی در دشت های قائن و فردوس
  • اولویت بندی منابع آلاینده و علت‌های آن
  • شناخت منشاء آلاینده‌های سفره آب زیرزمینی و معادلات حاکم بر آن
  • تشریح روند آنومالی آلاینده های شناسایی شده
  • تهیه نقشه آسیب‌‌پذیری آبخوان های منطقه با به کارگیری شاخص DRASTIC
  • تعیین حریم کیفی منابع آب زیرزمینی و محدوده حفاظت آب زیرزمینی
  • ارائه برنامه مهار و کنترل آلودگی ها